27 de novembre de 2007

Bibliografia de la lexicografia catalana

Conscient que aquesta llista s'anirà ampliant amb el decurs del temps, inicio un primer assaig de bibliografia lexicogràfica catalana (expressió copiada del lexicògraf Antoni Bulbena als imprescindibles Primer assaig de bibliografia montserratina (1899) i Assaig de bibliografia paremiològica catalana (1915)). Aquest assaig no inclou cap diccionari, sinó publicacions (llibres, revistes i articles) sobre els diccionaris catalans (només sobre diccionaris, tampoc sobre qüestions terminològiques concretes). Si s'escau hi adjunto algun comentari estrictament personal. L'ordre és cronològic:

- 1839: Plaga nueva y descomunal que amenaza al principado de Cataluña de D.F.R. y R.E., Pablo Riera, Barcelona. [Pamflet de 32 pàgines que segons Joan Solà va ser escrit per Magí Ferrer. "La plaga que amenaza á Cataluña es la plaga de diccionarios catalanes". Després de molts anys sense diccionaris l'any 1839 n'apareixen tres: el Labèrnia, un català-castellà de Magí Ferrer i el quintilingüe de Martí, Bordas i Cortada. El pamflet satiritza aquesta situació amb un diàleg entre tres advocats: Matadams (del quintilingüe), Niusalabre (del Labèrnia) i Cabirol (del del propi Magí).] [Reproducció digital]

- 1879: "Lo diccionari de la llengua catalana" d'Antoni de Bofarull a la revista Lo Renaixement, núm. 3, 28-II, pàg. 113-124. [També dins d'Escrits lingüístics, d'Antoni de Bofarull, Ed. Alta Fulla, Barcelona, 1987. Bofarull, davant els qui reclamen la necessitat d'un nou diccionari, defensa l'ús de la segona edició del Labèrnia.] [Reproducció digital]


- 1882: Los diccionarios y vocabularios valencianos de Josep Vives Ciscar, Imp. de Doménech, València. 22 pàg. [Reeditat per la llibreria París-Valencia de València en edició facsímil.]


- 1902: "Lexicografía catalana" de Gabriel Palau, a la revista Razón y Fe, núm. 2, Madrid, pàg. 374-379. [En castellà.] [Reproducció digital]

- 1927: "Lexicografia catalana" d'Emili Vallès, a la revista Paraula Cristiana, núm. 6, pàg. 459-463. [Aquest article el va escriure comentant els diccionaris Aguiló, Balari i el DCVB d'Alcover.] [Reproducció digital]

- 1928: "Criteris lexicogràfics" de Francesc de Borja Moll, a Paraula Cristiana, núm. 7, pàg. 236-241. [Rèplica a l'article anterior d'Emili Vallès sobre les qüestions referides al DCVB.]

- 1928: "Aclariments al meu article "Lexicografia catalana" " d'Emili Vallès, a Paraula Cristiana, núm. 7, 1928, pàg. 242-245. [Rèplica a la rèplica anterior.]

- 1930: Bibliografia de llengua i literatura catalana, Publicacions de l'Oficina Romànica / Biblioteca Balmes, Barcelona, 1930-35. [Cinc fascicles amb un curiós ordre cronològic (I: 1929; II: 1925-1930; III: 1930-1931; IV: 1931-1932; i V: 1932-1934). Aquestes fascicles són separates de l'anuari (imagino que el de l'Oficina Romànica) a càrrec de Josep Vives, Ramon Aramon i Francesc de Borja Moll. L'autoria varia per a cada fascicle. Tots ells tenen apartats de 'Lexicografia' i de 'Vocabularis', amb moltes referències.]

- 1938: "La filologia catalana en el període de la decadència" de Josep M. Miquel i Vergés, dins de Revista de Catalunya, (repartit en quatre números: núms. 90, p. 63-80; 91, p. 261-285; 92, p. 429-452 i 93, p. 641-672). Reeditat a Barcelona: Crítica, 1989, amb pròleg de Mila Segarra i edició d'Anna Prieto. [Un treball molt seriós que inclou el corpus lexicogràfic fins al XIX].


- 1947: Bibliografía lingüística catalana d'Antonio Griera, CSIC (Instituto Antonio de Nebrija) - Escuela de filología, Barcelona. [Primer volum publicat per la secció de Filología Románica de la Escuela de Filología de Barcelona. Escrit en castellà, aquest llibre està dividit en dues parts: les obres anteriors a 1900 i les posteriors. Hi trobem apartats sobre lexicografia i diccionaris.]


- 1950: El diccionari català-valencià-balear de Francesc de B. Moll. Conferència pronunciada el dia 22 de maig de 1950 a la Caixa de Jubilacions i Subsidis de la Indústria Tèxtil de Barcelona.
- 1956: Els dos diccionaris de Francesc de B. Moll. Barcelona: Obra del Diccionari català-valencià-balear. [Reproducció digital]


- 1960: El "Liber Elegantiarum" de Francisco de B. Moll, Universidad de Barcelona (Facultad de Filosofía y Letras), Barcelona.

- 1964: El diccionario valenciano-castellano de Manuel-Joaquín Sanelo. Edición, estudio de fuentes y lexicografía de Joseph Gulsoy, Societat Castellonenca de Cultura, Castelló de la Plana.

- 1964: "La lexicografia valenciana" de Joseph Gulsoy, dins de Revista Valenciana de Filologia, VI (1959-1962), pàg. 109-141.

- 1971: "Un vocabulari mallorquí-castellà del segle XVIII" de Josep Massot i Muntaner, a Estudis Romànics, XIII, (1963-68 [1971]), pàg. 147-163.

- 1976: "Del tabú eròtic en la lexicografia i en el folklore" de Francesc de Borja Moll (Revista de dialectología y tradiciones populares, XXXII: 349-358).

- 1977: "La lexicografia catalana: realitzacions i esperances" de Germà Colon, a Actes del IV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Basilea, 1976), PAM, Barcelona, pàg. 11-35. [Article que després es tornà a reproduir a la seva obra La llengua catalana en els seus textos- 1, Barcelona, Curial, 1978, pàg. 75-100.]

- 1979: "Léxico y lexicografía catalanes" de Germà Colon, a Revista Española de Lingüística, núm. 9, Madrid, pàg. 441-461.

- 1979: "Diccionaris catalans" de Maurizio Fabbri, dins A Bibliography of Hispanic Dictionaries, Imola (Roma), Galeatti, pàg. 9-28.

- 1984: “Publicació del Diccionari general de la llengua catalana” i "Criteris configuradors del diccionari” de Xavier Lamuela i Josep Murgades, dins de Teoria de la llengua literària segons Fabra, Quaderns Crema, Barcelona.

- 1984: Revista Anthropos, núm. 44. [Especial sobre lexicografia catalana. En castellà. Inclou tot de documentació monogràfica sobre lexicografia catalana (de 1489 a 1938) a les pàg. 22-32 i articles sobre Francesc de Borja Moll. Bastant complet, tot i que amb errors. La selecció bibliogràfica la va fer Assumpta Verdaguer.]


- 1984: "La lexicografia mallorquina del s. XIX" de Jaume Corbera, dins Actes del Col·loqui internacional sobre la Renaixença, II, Barcelona, Curial, pàg. 211-228.

- 1985: “Consultant el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Notes de lectura” de Georges Straka, dins Estudis de llengua i literatura catalana X, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pàg. 5-19.

- 1986: Panorama de la lexicografia catalana (de les glosses medievals a Pompeu Fabra) de Germà Colon i Amadeu-J. Soberanas, Enciclopèdia Catalana, 1986 (2a ed., revisada, 1991). [Aquest llibre guanyà el Premi Generalitat de Catalunya 1986 i el VI Premi Manuel Sanchis Guarner a la unitat de la llengua catalana. Així com Fabra definí el DGLC com el canemàs del futur diccionari, aquests autors parlen del 'caràcter provisori d'aquest estudi'; per a mi, és el més imprescindible de tots els treballs existents fins avui.]

- 1987: “El diccionari Fabra i el purisme” i “Els nous diccionaris” de Xavier Lamuela, dins de Català, occità, friülà: llengües subordinades i planificació lingüística. Barcelona: Quaderns Crema, pàg. 15-19 i 31-40. [Títol original del primer: “Estandardització i purisme”. El segon és reproduït de l’Avui (18-5-1983).]

- 1987: L'obra de Pompeu Fabra de Joan Solà, Teide, Barcelona.

- 1988: "Sobre la normalització dels diccionaris catalans: el tractament de les sèries sinonímiques" de Joaquim Rafel, dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XVI, Barcelona, PAM, pàg. 57-112.

- 1988: El ‘Diccionario Valenciano’ de Josep Pla i Costa (1817-1890). Descripció i edició, de Josep Martines, Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació i Ciència / Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Alacant.

- 1989: "Sobre la normalització dels diccionaris catalans: els elements intrínsecs i extrínsecs en les definicions lexicogràfiques" de Joaquim Rafel, dins Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colón, Tübingen, Guner Narr, pàg. 441-452.

- 1990: "La censura en el Diccionari general de la llengua catalana" de Victòria Alsina i Keith, dins d'Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XX, PAM, Barcelona, pàg. 203-210.

- 1991: Els diccionaris catalans de 1940 a 1988 de Maria Teresa Cabré i Mercè Lorente, Universitat de Barcelona, Barcelona. [L'estat de la qüestió lexicogràfica després del DGLC.]

- 1991: "“El diccionari valencià-castellà inèdit de Tomàs Font i Piris" d'Antoni Picazo, a Caplletra, núm. 11, pàg. 91-122.

- 1991: "El Diccionario valenciano de Josep Pla i Costa: entre la descurança i el purisme" de Josep Martines, a Caplletra, núm. 11, pàg. 123-146.

- 1991: "Actituds lingüístiques dels lexicògrafs valencians del segle XIX" de Lluís Alpera, a Caplletra, núm. 11, pàg. 51-67.

- 1992: “Necessitat d’un diccionari d’ús” (I i II) de Joan Solà, dins Com, 26-27, pàg. 22-24 i 21-23.

- 1992: “Els lèxics i els diccionaris als quals el públic atribueix autoritat” de Lluís Marquet, dins L’ús del català científic i tècnic, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pàg. 21-24. [També, dins d’aquest llibre, a la pàg. 50, intervenció d’Antoni Perramon i Dalmau i resposta de Lluís Marquet, i a la pàg. 50-51, intervenció d’Enric Casassas i resposta de Maria Teresa Cabré.]


- 1992: Sobre lexicografia catalana actual, edició de Joan Solà, Empúries, Barcelona. [Aplega nou estudis escrits per joves filòlegs sota la direcció de Solà.]
- 1992: “Criteris sobre la incorporació de variants lexicals en el Diccionari general”, dins Documents de la Secció Filològica, II, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 81-83.

- 1993: "El Diccionari del català contemporani: treballs realitzats i previsions" de Joaquim Rafel, dins de Llengua & Literatura, núm. 4, pàg. 733-739.

- 1992-93: “Ortografia i pronúncia als diccionaris catalans” de Teresa Cabré i Monné, dins de Llengua & Literatura, núm. 5, pàg. 353-370.

- 1993: “De la innocència i perversió dels diccionaris” de Maria Teresa Cabré, conferència amb motiu de la XXV edició de les Festes Populars Pompeu Fabra (novembre de 1993). [Consultable a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.]

- 1993: “La interferència lingüística en la lexicografia valenciana del segle XIX: el Diccionario valenciano (inèdit) de Josep Pla i Costa” de Josep Martines, dins Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes de Rafel Alemany [et al.] [ed.], Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pàg. 437-456.


- 1994: Caplletra, Revista Internacional de Filologia, núm. 17 (tardor 1994). [Volum monogràfic sobre lexicografia coordinat per Maria Teresa Cabré. Dins l'apartat de Lexicografia catalana, trobem: "La lexicografia catalana actual" de M. Teresa Cabré, "Un tast dels vocabularis bilingües valencians actuals" de Jordi Colomina, "La lexicografia catalana moderna a les Illes Balears" de Jaume Corbera, "La lexicografia a l'Alguer", de Jaume Corbera, "El nou diccionari normatiu" de M. Teresa Cabré, Maria Bozzo, Àngels Egea, Marta Juncadella i Carolina Santamaria, "El corpus textual de la llengua catalana" de Joaquim Rafel, "La terminologia catalana actual" de Carles Duarte, "La lexicografia bilingüe" de Jordi Bruguera, "La lexicografia general i la normativa" de Joan Solà, "Lexicografia catalana i correcció: la funció dels diccionaris en la revisió de textos" de Mercè Lorente i Carles Tebé i "Una tipologia de la definició lexicogràfica aplicada al DGLC" de Victòria Alsina, Lluís Sol i Joan Soler.]

- 1994: "La lexicografia mallorquina del segle XIX" de Jaume Corbera, dins Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, volum II [Estudis Universitaris Catalans, volum XXVIII], Curial, Barcelona.

- 1994: “Una contribució a la lexicografia del segle XVIII: Marc Antoni d’Orellana” de Joaquim Martí Mestre, dins de Miscel·lània Germà Colon, vol. I, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pàg. 111-146.

- 1995: “A la recerca del material fraseològic als diccionaris” de Kárloy Morvay, dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXVIII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pàg. 287-301.

- 1995: “Alguns errors al diccionari del IEC” de Jordi Ventura, dins Revista de Catalunya, núm. 101, pàg. 140 i ss.


- 1995: Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica d'Albert Rico i Joan Solà, Universitat de València, València. Té una segona part dedicada exclusivament als diccionaris (pàg. 89-192). [El segon dels imprescindibles.]- 1995-96: “Característiques generals del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans” (I i II) de Maria Teresa Cabré, Maria Bozzo i Carolina Santamaria, dins Llengua i Ús, núm. 4-5, pàg. 27-30 i 33-38.

- 1996: “El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans” de Josep M. Mestres, dins Revista de Llengua i Dret, 25, pàg. 179-211.

- 1996: "El «Diccionari de l'Institut» i el «Diccionari Fabra»" de Joaquim Rafel, a Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, vol. III, pàg. 217-269.

- 1996: “L’elaboració del Diccionari de la llengua catalana. Criteris aprovats per la Secció Filològica”, dins Documents de la Secció Filològica, III, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 11-53.

- 1996: “Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans” de Josep Vallverdú, dins El nord-occidental, entre dues llengües? Actes de les Jornades d’estudi del català nord-occidental, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pàg. 213-219.

- 1996-97: “Fent servir el DIEC” de Neus Nogué i Elvira Riera, dins de Llengua i Ús, 7-8, pàg. 33-37 i 22-27.

- 1997: "El diccionari mallorquí-castellà de Pere Antoni Figuera (1840) i la fraseologia mallorquina" de Joan Bastardas i Maria-Reina Bastardas, dins d'Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, volum I, PAM, Barcelona.

- 1997: “Diferències del DIEC respecte del DGLC quant a la representació de les entrades i a la nomenclatura”, Documents normatius 1962-1996 (amb les novetats del diccionari), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 45-228.

- 1998: Història de la lingüística catalana 1775-1900. Repertori crític de Pere Marcet i Joan Solà. Universitat de Girona / Eumo Editorial, Universitat de Vic (dos volums: I, XCIV + 1152 p.; II, 2395 p.).

- 1998: "El diccionari de l'Institut. Una aproximació sistemàtica" de Francesc Esteve, Josep Ferrer, Lluís Marquet i Juli Moll (Els Marges, 60: 5-96).

- 1998: De lexicografia valenciana. Estudi del Vocabulari del Maestrat de Joaquim Garcia Girona de Lluís Gimeno, PAM i Institut Universitari de Filologia Valenciana, Barcelona.

- 1998: “De re lexicogràfica” de Maria Pilar Perea (Els Marges, 60: 96-120). [en línia al RACO]

- 1999: “El «diccionari» de l’Institut. Aproximació a una altra aproximació”, d'Aina Moll, dins Revista de Catalunya, núm. 143, 144 i 145 [3 parts], pàg. 116-154, 157-172 i 96-131. [És la resposta a Marquet et al.]

- 1999: "Les fonts catalanes de la lexicografia sarda" d'Andreu Bosch, a Revista de l'Alguer, vol. 10, núm. 10,  p. 105-118. [en línia].

- 2000: “Compleció d’un buit bibliogràfic: la lexicografia catalana (1989-1994)” de Maria Pilar Perea (Els Marges, 66: 77-106). [en línia al RACO]

- 2001: “El Diccionari de la llengua catalana (1995), una obra actual i integradora” de Joan Veny, dins de Llengua històrica i llengua estàndard. Universitat de València, València, pàg. 173-177.

- 2001: Estudis de lexicografia 1999-2000 de Janet DeCesaris i Victòria Alsina (ed.), Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Barcelona.

- 2003: Diccionaris, normativa i llengua estàndard. Del Fabra al diccionari de l’Institut de Francesc Esteve, Josep Ferrer, Lluís Marquet i Juli Moll, Documenta Balear, Palma.

- 2003: “Norma lèxica i variació lingüística: el diccionari de Pere Labèrnia (1839-1840)” de Jordi Ginebra i Pere Navarro, dins de Llengua i literatura a les comarques de la Diòcesi de Tortosa, de Miquel Àngel Pradilla (ed.), Onada, Benicarló.

-2003: "Lèxic del català occidental en diccionaris generals i diccionaris escolars: entre la normalitat i el prejudici"d'Àngela Buj Alfara, dins de Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa, Miquel Àngel Pradilla (ed.), Benicarló: Onada, p. 29-62.

- 2003: De Ramon Llull al Diccionari de Fabra de Germà Colón, Fundació Germà Colón Domènech i PAM, Barcelona. [Inclou els articles "Una quarantena de cèdules valencianes per al Diccionari Català-Valencià-Balear", "Mossèn Alcover i la lexicografia catalana" i "Pompeu Fabra, lexicògraf", entre molts d'altres.]


- 2004: “La jurisprudència del Diccionari Fabra” d'Albert Jané, dins de Llengua Nacional, núm. 47.

- 2004: De lexicografia de Paz Battaner i Janet DeCesaris (ed.), Edicions a petició - UPF - IULA. [Llibre que recull les ponències del I Symposium Internacional de Lexicografia, Barcelona (Sèrie Activitats, 15). 814 pàg. En català, castellà i gallec. El simposi se celebrà del 16 al 18 de maig de 2002.] [Reproducció digital parcial]

- 2005: Lexicografia, de Joaquin Rafel Fontanals, UOC.

- 2006: Crònica de l'obra del diccionari, d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll (edició a cura de Jaume Corbera), Editorial Moll, Mallorca.- 2006: "Una obra lexicogràfica inèdita de Pere Antoni Figuera: la Recopilació de alguns termes mallorquins ab el seu corresponent español" de Guillem Alexandre Amengual, al Journal of Catalan Studies, pàg. 117-135. [Reproducció digital]

- 2006: "Italianismos en el Diccionari mallorquí-castellà (1840) de Pere A. Figuera" de Joan Veny, a Quaderni di semantica,  núm. 1-2, p. 1-13. [en línia]


- 2006: Definició lexicogràfica i estructura del diccionari de Joan Soler i Bou, Barcelona: IEC.

- 2006: Tradició, traducció i interferència en el diccionari mallorquí (1840) de P. A. Figuera, de Joan Veny, Departament de Cultura del Consell de Mallorca, Palma.

- 2007: “Una primera anàlisi del DIEC2” de Jordi Ginebra, dins Llengua i Ús, núm. 40, pàg. 36-43.

- 2007: “Presència del llenguatge jurídic i administratiu andorrà en la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans” de Xavier Rull, dins de Revista de Llengua i Dret, 47, pàg. 61-78.

- 2007: “La sinonímia en el Diccionari (1840) de Pere A. Figuera”, de Joan Veny, a Randa, núm. 58, pàg. 75-98.

-2007: 10 anys del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans 1995-2005, Alcanar: CEL (Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC).

- 2008: Proceedings of the XIII EURALEX International Congress, ed. per Elisenda Bernal i Janet DeCesaris, IULA i UPF, Barcelona. [Actes del congrés celebrat a Barcelona (15-19 juliol 2008). Inclou un CD-ROM. Amb la conferència inaugural "Tradition and Innovation in Catalan Lexicography", on Joaquim Rafel fa un repàs històric de la lexicografia catalana i acaba parlant del Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana (DDLC).]

- 2008: "La lexicografía entre el catalán y el castellano (XVI-XIX) y su proyección en el Diccionari de Pere Labernia" de Cristina Gelpi, a Philologia Hispalensis, núm. 22, p. 165-187. [en línia]

- 2008: Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició), Barcelona: IEC.

- 2010: "Principals diccionaris catalans de 1637 a 1939" de Joan Solà, a Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 97, p. 3-5. [en línia]. 

- 2010: El diccionari terminològic, Vic / Barcelona, Eumo / Termcat.

- 2011: El diccionari català-valencià-balear i les seves fonts bibliogràfiques de Maria Pilar Perea, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Motserrat.

- 2011: Lexicografia, lèxic i crítica textual de Germà Colón,
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

- 2013: "An approach to catalan dialect lexicography" de Germà Colón, a Dialectologia: revista electrònica, núm. IV, p. 49-75. [en línia]. 


- 2015: "La font francesa del Gazophylacium catalano-latinum de Joan Lacavalleria" de Pere Montalat. Llengua & Literatura, núm. 25 (2015), ps. 7-27. [en línia].

_______

- Altres bibliografies relacionades:
Bibliografía temática de la lexicografía de Félix Córdoba Rodríguez.

- Agraïments per la informació facilitada a Víctor Pàmies, Xavier Rull, Josep M. Mestres, Àngela Buj, Xavier Caballé i als anònims.

16 comentaris:

 1. bona post sobre la lexicografia i els llibres editats, els tindrem presents, encara que moltes vegades els ignorem

  salutacions

  ResponElimina
 2. Coincideixo, els tindrem ignorats, encara que moltes vegades en els presentin...ai que em liu...

  Es casualitat que els primers fossin editats amb alguna vinculació eclesial, o això ja ve de l'epoca monàstica? Pregunto.

  per cert, una molt impúdica exhibició d'allò que els altres no tenim: la teva magnífica biblioteca. Veig que seguim pel mateix camí, ara toca l'exhibicionisme...

  ResponElimina
 3. De l'època monàstica ve en el fons tota la cultura europea, no? Però sí que és cert que és curiós això de Razón y Fe i Paraula Cristiana. Ho he d'investigar més a fons.

  Sobre l'exhibició cadascú fa el que bonament pot: uns exhibeixen imatges de turisme colonialista i altres lloms de llibres. Uns pretenen fer negoci i altres compartir cultura. Són opcions ;-)

  ResponElimina
 4. No us abuixeu, puigmalets. Ta-lan-te.

  Puigmalet sense .com, m'has transportat a la universitat, cosa que em produeix un regust més agre que dolç (més que res per la pèrdua de temps que va comportar).

  Soberanas: "Si voleu que Ctaalunya sobrevisqui, reproduïu-vos!" Aquesta frase em va quedar gravada i encara no m'he reproduït. Mal patriota que sóc, carai.

  ResponElimina
 5. Puigmalet, alguna altra referència que tinc per casa:

  - J. Vives Ciscar (1882): Los diccionarios y vocabularios valencianos. Editat per Librería París-Valencia (València) en facsímil.

  A l'Open Directory Project hi trobaràs algunes referències en línia, també.

  És un apunt per tenir enllaçat i a mà. Gràcies, noi!

  ResponElimina
 6. Ei, aquests llibres tindrien sortida de regal amb els dominicals. No se sap mai. On posa "lexicografia" i col·loqueu "tendencias" i segur que algú s'ho empassa.

  ResponElimina
 7. Moltes gràcies, Víctor, per ara no havia inclòs cap recull de diccionaris balears ni valencians. Amb la teva indicació començaré a afegir-ne. Quan tingui temps, miraré l'enllaç, aviam.
  Ury: noto una certa "uronia" en el teu comentari.

  ResponElimina
 8. Si m'ho permeteu, afegiria una referència a aquesta llista tan interessant de bibliografia de la lexicografia catalana:

  — 1996: “El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans” de Josep M. Mestres, dins Revista de Llengua i Dret, 25, pàg. 179-211.

  ResponElimina
 9. I tant! La llista és incompleta i entre tots ho farem tot. Moltes gràcies. Si pensa que hi hauria d'haver alguna altra referència important, faci-m'ho saber, si us plau.

  ResponElimina
 10. Si us interessa hi podeu afegir dos treballs precisament de bibliografia lexicogràfica recent:

  Perea, Maria Pilar (1998): “De re lexicogràfica” (Els Marges, 60: 96-120) [en línia al RACO]

  Perea, Maria Pilar (2000): “Compleció d’un buit bibliogràfic: la lexicografia catalana (1989-1994)” (Els Marges, 66: 77-106) [en línia al RACO]

  ResponElimina
 11. Veig que no hi ha la referència següent (imprescindible per a la història de la lexicografia normativa i la lexicografia fabriana):

  1996: "El «Diccionari de l'Institut» i el «Diccionari Fabra»" de Joaquim Rafel a Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, vol. III, pàg. 217-269.

  ResponElimina
 12. La referència de Colón (1979) és consultable en línia a l'enllaç següent http://www.uned.es/sel/pdf/jul-dic-79/colon%2079.pdf

  ResponElimina
 13. Una curiositat sobre el plamflet de 1839: NIUSALABRE sembla un anagrama de LABERNIUS (hi sobra una A). Si MATADAMS fos un anagrama de l'autor (o els autors) del Quintilingüe potser es podri resoldre la qüestió de l'autoria d'aquest diccionari. (Però CABIROL no és cap anagrama, sinó l'heterònim de Ferrer.)

  ResponElimina
 14. La hipòtesi del Niusalabre sembla versemblant, pel seu nom i pel nom del diccionari que defensa. De la resta no en puc dir res més.
  Vós sap bé, benvolguda Mauleta, que amb el tema de les inicials / pseudònims de la lexicografia catalana n'hi ha per fer-ne un llibre.
  Salut!

  ResponElimina

Quelcom a dir?