29 de març del 2010

El primer diccionari català amb refranysEl Diccionario catalan-castellano-latino d'Esteve, Belvitges i Juglà1 (Barcelona: Oficina de Tecla Pla Viuda, 1803 i 1805, dos vol.) és el primer diccionari vuitcentista de la lexicografia catalana. Vuitcentista per dates de publicació, tot i que es va confegir a les darreries del segle anterior. Sobre aquesta obra s'ha parlat bastant, tot i que no sabria dir si prou. És imprescindible, sens dubte, l'anàlisi detallada (sobretot en la l'autoria i la redacció) que en fan Colon & Soberanas (1986: 144-150). Jo m'aturaré en un aspecte concret de l'obra, que després es repetirà en d'altres diccionaris del s. XIX (Saura, Ferrer...): la presència de refranys.

M'he fixat en els refranys perquè crec que el Belvitges (no sé ben bé per què, però sempre li he dit així) és el primer diccionari català que recull refranys a l'engròs2. Aquesta expressió cal que sigui explicada. El primer diccionari català amb refranys no és el Belvitges. En trobem algun, per exemple, al Fons verborum et phrasium (1637) d'Antoni Font o al Gazophylacium (1696) de Lacavalleria, i imagino que en d'altres obres. Però són peces aïllades, i no es veu en l'autor una voluntat sistemàtica de recollir-ne en un grau d'exhaustivitat similar al del lèxic. Això, en canvi, sí ho trobem al Belvitges. Allò que en d'altres és l'excepció, aquí és la regla. Allò que allí és molt escàs, aquí ho trobem a balquena.

Diu el pròleg de l'obra (en castellà; respecto l'ortografia) que "en la lengua catalana, como en todas las de pueblos que tratan con otros muchos pueblos, es sin comparacion mayor de lo que parece el número de voces, locuciones, refranes, y otros varios modos de explicarse que les son propios." Ens trobem així davant d'un diccionari trilingüe català-castellà-llatí que intenta superar la mera llista d'equivalències entre llengües amb la inclusió, per primer cop, de dialectalismes (amb la marca territ) i de moltes parèmies. Dins de les parèmies són abundosos els refranys i les locucions, però encara ho són molt més les frases fetes. Quant als refranys, sabem que les equivalències llatines es deuen a Joaquim Esteve. Aquesta informació apareix al discurs necrològic de Joaquim Esteve que Ignasi Torres Amat va llegir el 28 de maig de 1806 a la barcelonina Reial Acadèmia de Bones Lletres, on es conserva.

La presència d'una gran quantitat de refranys (a més, en tres llengües) és, lingüísticament, un dels aspectes més remarcables de l'obra, i crec que mereix un estudi en profunditat que jo no estic capacitat per començar, però confio que altres sí comencin algun dia. Transcric a continuació les més d'un centenar d'entrades d'aquesta obra que porten la marca ref. (de refran) a la lletra A. Donada la gran quantitat i, principalment perquè no ho sabria fer, no m'he dedicat a comentar-los. En respecto l'ortografia:

-
Altre vindrá que m'abonará. ref. Malo vendrá, que bueno me hará. Me malus excipiet pro quo bonus ipse.

-
Qui molt abrassa, poc estreny. ref. Quien mucho abarca, poco aprieta. Difficile est continere quod capere non possis.

-
En abril cada gota n'val mil. ref. Abril, aguas mil. Imbribus innumeris campos humectat aprilis.

-
Home valènt y bòta de bon vi luego es acabat, ó luego s'acaba. ref. Los valientes y el buen vino duran poco. Vir pugnax, vinumque bonum durabile non est.

-
Qui parla mòlt alguna cosa acerta. ref. Quien mucho habla en algo acierta. Quandoque feriet saepe collimans scopum.

- Mes val anar sol, que mal acompanyat. ref. Mas vale solo que mal acompañado. Meliùs est solum esse, quam pravis uti comitibus.

-
Qui sol s'aconsella, sol se penedex. ref. Quien á solas se aconseja, á solas se remesa, ó desaconseja: No hay quien yerre, sino el que su parecer quiere. Qui se consuluit solum sine teste dolebit.

-
Á qui no está acostumat á bragas las costuras li fan llagas. ref. Á no ducho de bragas las costuras le matan: Á quien no está enseñado á bragas las costuras le hacen llagas. Insolitum vexat sarcina parva virum.

-
Qui no adòba la gotera ha de fèr la casa entèra. ref. Quien no adoba ó quita gotera, hace casa entera. Qui casum stillae non sarcit, sarciet aedes.

-
Diga la muller del cègo per qui s'afayta Diego? ref. V. Muller. [i a "Muller" diu: "Diga la muller del cègo: per qui s'afayta Diego? ref. La muger del ciego para quien se afeyta? Scit dilecta cui se ornet placiturus amator"].

-
Qui te dinèrs, fa sos afèrs. ref. Quien tiene dineros pinta panderos. Quod cupit, hoc cuivis regina pecunia donat.

-
A só de tabals, no s'agafan llebres. ref. Quien páxaro ha de tomar no ha de oxear. Passerem captando sile.

-
Quand ne passan fan de bon agafar. ref. Quando te dieren el anillo, pon el dedillo: Quando te dieren la vaquilla, acude con la soguilla. Gemmae da digitum, si quis tibi munera donat.

-
Cada cosa a son tèmps com las figas en agòst. ref. Cada cosa a su tiempo, y los nabos en Adviento. Omnia tempus habent, & habet sua tempora tempus.

-
Qui aguayta per forat, veu son mal fat. ref. Quien acecha por agujero ve su duelo. Per rimam inspiciens ¿quoties tua probra videbis?

-
Ahí pastor, avuy senyor. ref. Ayer vaquero, hoy caballero. Subitâ sortis commutatione de pastore eques.

-
¿Ahònt vas bè? Ahònt mes ne sè. ref. Dinero llama dinero. Pecuniosis nova advenit pecunia.

-
¿Ahònt va Miquel? Ahònt hi ha mel. ref. Haya cebo en el palomar, que palomas no faltarán. Est ubi mel volitant hìc muscae examine denso.

-
D'ahònt ménos se pensa salta la llebra. ref. Donde ménos se piensa salta la liebre. Casus ubique valet, semper tibi pendeat hamus. Quo minimè creditur gurgite, piscis erit.

-
Cada hu sab á casa seva ahònt si plou. ref. Cada uno sabe donde le aprieta el zapato. Cuilibet stillicida domus tecti imbricati nota sunt.

-
D'ahònt no n'hi ha no n' pot rajar. ref. De costal vacío nunca buen bodigo. De paupere ipse sacculo expectes nil.

-
Ahònt vajas, dels tèus hi haja. ref. Donde vayas de los tuyos hayas. Quocumque advenias noti vel sanguine iuncti, Sint alinqui, possint hic ut adesse tibi.

-
¿Ahónt anirás bou que no llaures? ref. ¿Á dò irá el buey que no are? Bos ubinam, quocumque migret, vitabit aratrum?

- Ajudat' que t' ajudaré. ref. Ayúdate, y ayudarte he. Nittere, nittentem quà fas erit ipse iuvabo.

- Á qui no t' pot ajudar no vullas tos mals comunicar. ref. Llorar á boca cerrada, y no dar cuenta á quien no se le da nada. Non lacrymare iuvat quá nulla levamina quaeris.

-
Á quí s' muda dèu l'ajuda. ref. Quien se muda Dios le ayuda. Tu nova sufficias, ubi nil praesentia possunt.

-
Val mes un dolènt ajust, que'l millòr plèt. ref. Mas vale mala avenencia que buena sentencia. Vincere quàm causam, praestat damnosa pacisci.

-
No pot sèr mes negre'l corp del que son las alas. ref. V. Corp [i a "Corp" diu: " Corp. s.m. V. Corb." I a "Corb" diu: "No pot sèr mès negre l' corb del que ho sòn las alas. ref. No puede ser el cuervo mas negro que las alas. Non magis esse suis corvus pote nigrior alis"].

-
Alabat ruc qu'á vendre t'duc. ref. Alábate cesto, que venderte quiero. Prome tuas, asine, en cupio te vendere, laudes.

-
Cada ollèr alaba sas ollas. ref. Cada ollero alaba su puchero: Cada bubonero alaba sus agujas. Sua quisque probat.

-
Tenir gotg sens alegría. ref. El gozo en el pozo. Abstulit ecce mihi subitus iam gaudia casus.

-
L'almoyna quand la farás, no mires á qui la fas. ref. Haz bien y no cates á quien. Fac benè: cuique homini facias expendere noli.

-
Dinèrs y bojería no s' poden amagar. ref. Amor ni dinero no puede estar encubierto. Nummus amorque nimis cercant se prodere semper: Ambo signa dabunt, hic micat, ille boat.

-
Per amagat ó fòndo que s' fassa 'l fog, respira èl fum. ref. V. Fog [i a "Fog": "Per fondo que s' fassa 'l fog sèmpre ix èl fum, ó 'l fum respira. ref. No hay secreto que tarde ó temprano no sea descubierto: Donde fuego se hace humo sale. Occultum credas delituisse nihil"].

-
Qui bè ama bè castiga. ref. Quien bien te quiere te hará llorar. Qui te flere facit, te sane diligit ipse.

-
Qui bè ama, tard olvida. ref. Quien bien quiere, tarde olvida. Qui semel est solido verè devinctus amore Semper amat, numquam pocula nigra bibet.

-
Cada dia cols amargan. ref. Cada dia olla amarga el caldo: cada dia gallina amarga la cocina. Putidus es toties si mihi ponis aprum.

-
Amigs fins als ocs; á la bossa no m'hi tocs. ref. Bien te quiero, bien te quiero: mas no te doy mi dinero. Te bene, te multum, te summè diligo, Fauste, Nil tamen ex nummis do tibi, Fauste, meis.

- Amig y trasto que no servex, al carrèr. ref. Amigo que no presta y cuchillo que no corta que se pierda poco importa. Non is amicus erit, non haec servanda supellex.

- Amig reconciliat, enemig doblat. ref. Amigo reconciliado, enemigo doblado. Durior est hostis malè conciliatus amicus.

- Com mes amigs mes clars. ref. Entre dos amigos un notario y dos testigos: Entre dos hermanos dos testigos y un notario. Firma sic ut vobis omni concordia vita, Testibus ac scripto sit retinenda fides.

- Entre amigs y soldats los cumplimènts son escusats. ref. Entre amigos y soldados cumplimientos son excusados. Nil bellatores inter, nil inter amicos Blandis verba sonis officiosa valent.

- En dirse las veritats se perden las amistats. ref. Mal me quieren mis comadres, porque les digo las verdades. Veritas odium parit. Vera quòd ipse loquar, me destentantur amicae.

- Amo que tè mòssos y nòls veu, se fa pobre y no s' ho creu. ref. Hacienda tu dueño te vea. Curator dominus melior fit semper agrorum.

- Amòr ab amòr se paga. ref. Amor con amor se paga. Solus amor pretium dignum reperitur amoris.

- En las obras y en la fe se conex qui amòr te tè ref. El amor y la fe en las obras se ve. Factis non verbis signantur amorque, fidesque.

- Amòr de gendre, bugada sense cendra. ref. Amistad de yerno, sol en Invierno. Talis amor generi qualis sol tempore brumae.

- Mes val pa axut ab amor que gallinas ab dolòr, ó ab rumòr. ref. Mas vale vaca en paz que no pollos con agraz: Mas vale paz con amor que gallina con dolor. Panis erit semper, si pax sit, dulcior omni Delitia; miscet lis prava felle cibos.

- No hi ha dissapte sense sol, ni viudeta sense dol, ni donzella sens amòr, ni prenyada sens dolòr. ref. Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni vieja sin arrebol. Non sine sole dies Saturni, nulla puella, Cuius non tenerum pectus amore flagret.

- Per amòr del bou llepa lo llòp el jou, ó l'arada. ref. V. Llòp. [i a "Llòp": "Per amòr del bou llèpa lo llòp èl jou. ref. que ensenya lo molt qu'atrau el profit ó esperansa d'alguna conveniencia. Al llamado del que le piensa viene el buey á la melena. Lupus aratrum propter bovem lambit"].

- Las sopas y amors los primèrs son los millòrs. ref. Sopa y amores los primeros los mejores. Primus amor potior, prima es iucundior esca.

- Ahònt vajas dels tèus hi haja. ref. V. Ahònt. [inclòs més amunt].

- Per ahònt anirás, farás lo que veurás. ref. Por donde fueres haz como vieres. Á do vas, como vieres así haz. Dum fueris Romae, romano vivito more. Dum fueris alibi, vivito sicut ibi.

- Ahònt anirás bou que no llaures? ref. V. Ahònt. [inclòs més amunt].

- Anar per llana y tornar trasquilat. ref. Ir por lana y volver trasquilado. Perdidit & penitus quaerens obsonia vestem.

- Dígasme ab qui vas, te diré qui serás. ref. Díme con quien vas y te diré quien eres. Dic mihi quos sequeris, quis sis tibi, Pontice, dicam.

- La pèdra fora de la ma no s' sab hònt va. ref. V. Pedra. [però a "Pedra" no apareix].

- Los mals entran per arrobas y sen van per unsas. ref. V. Arrobas. [i a "Arrobas": "Èl mal vè á arrobas y se n' va á unsas. ref. El mal entra á brazadas, y se va á pulgadas: Los males entran por arrobas, y salen por adarmes. Densus adire solet, rarus abire dolor.

- Mes val anar sol que mal acompanyat. ref. V. Acompanyat. [inclòs més amunt].

- No anirás á Ròma per la penitencia. ref. No irás á pagarla en el otro mundo. Non impunitus abibis.

- No dèxes la carretèra per anar per la dressera. Por ningun tempero no dexes el camino real por el sendero. Tramitis haud quaeras, moneo, compendîa, cum te, Quo pergis, ducit publica trita via.

- Á poc á poc anirém lluny. ref. Poco á poco hila la vieja el copo. Ultima terrarum tanget, vestigia quamvis Figat lenta, modò non intermissa, viator.

- Preguntand preguntand se va á Roma, ó qui llengua ha á Roma va. ref. Quien boca ha á Roma va. Quaerere ne pigeat, si quid vis discere, nosces.

- Qui mal va, mal acaba. ref. Quien mal anda en mal acaba. Consona mors vitae: moritur malè qui malè vixit.

- Qui va ab un còx al cap del any es tan còx com èll. ref. La manzana podrida pierde su compañía. Cum perverso pervertèris.

- Qui be t' fará ó sen anirá ó se t' morirá. ref. Quien bien te hará, ó se te irá, ó se te morirá. Quem tibi patronum dederit fortuna dolebis Hunc abiisse procul, vel pariisse citò.

- Qui no va á la guerra, no mor en èlla. ref. Quien no va á la guerra, no muere en ella. Arma, procul bello remanens, hostilia vitat.

- Qui no vol pòls que no vaja á l'era. ref. Quien no quiera ver lástimas no vaya á la guerra. Area vitetur, si aspergi pulvere nolis.

Alguns refranys a la p. 41

- Qui bèstia va á Roma, bèstia tòrna. ref. Fuíme á palacio: fuí bestia y bolví asno. Stultus & inde redit, stultus qui migrat Athenas.

- Tant darás á en Père, que li haurás d'anar darrèra. ref. Tanto le darás que pobre quedarás. Sit modus in dando, ne mox cogaris ab illo Poscere, cui dederis, pauper inopsque, tibi.

- Quand es ja vingut lo dany, es en va parlar d'antany. ref. V. Tocar á temps despues de haber caygut la pedregada. [i a "Tocar": "Despres qu'ha caygut la pèdregada tocan á temps. ref. Al asno muerto, la cebada al rabo: despues de vendimias cuébanos. Post bellum auxilium"].

- Any de nèu any de dèu. ref. Año de nieves año de bienes. Quae nivibus candent, flavescunt messibus arva.

- Á cènt anys goteta verda. ref. Á la vejez viruelas: á rocin viejo, cabezadas nuevas. Induitur seris fulgenti veste sub annis; Ridiculusque senex mores imitatur ephebi.

- Lo que no es en mòn any no es en mòn dany. ref. Lo que no fué en mi año, no fué en mi daño. Non mihi damna tulit, nostro quod non fuit anno.

- Lo que no succehex en un any, succehex en un instant. ref. Lo que no acaece en un año acaece en un rato. Quod non factum anno, puncto fit temporis uno.

-Á pages enderrerit cap anyada li es bona. ref. Hombre adeudado, cada año apedreado. Grandine laesa dolet sua debitor arva quotannis.

- Porc fiat tòt l'any gruny. ref. Cochino fiado buen invierno y mal verano. Dum solvenda manent, fuerant quae credita, mordax Non sinit hisce frui solvendi cura quietè.

- Qui va ab un còx al cap del any es tan còx com èll. ref. Quien con lobos anda á ahullar se enseña: La manzana podrida pierde á su compañía. Cum perverso pervertéris. Parvo cum claudo tempore claudus eris. Corrumpunt bonos mores colloquia mala.

[recollit abans amb menys equivalències]

- Tòt fa servey una vegada l'any. ref. Las migajas del fardel á las veces saben bien. Colligit esuriens quas spargit. copia micas.

- La pedregada no lleva anyada, pero pobre d'aquell á quí atrapa. No hay mal año por piedra; mas guay de á quien acierta. Grandine totius non spes intercidit anni; At vae ruricolae quem petit illa viro.

[ no porta cap marca, però crec que deu ser ref. En castellà inclou guay, però no sembla el guay fantàstic]

- Quand de mal just vè l'anyell mal profit fará la pèll. ref. Lo bien ganado se lo lleva el diablo, y lo malo á ello, y á su amo: De malo vino el conejo, con el diablo irá el pellejo. Malè parta malè dilabuntur.

- Qui apadassa son tèmps passa. ref. Adoba tu paño y pasarás tu año: Remienda tu sayo y pasarás tu año. Si reficis vestem solidum durabit in annum.

- Qui aparta l'ocasió aparta el pecat. ref. Quien quita la ocasion quita el pecado. Si fumum vitare velis, restinguito flammam; Proxima flagranti fervet ab igne manus.

- En arbre caygut tòthom hi fa llènya. ref. Del árbol caido todos hacen leña: Hoja caida todo el mundo la pisa. Caedit quisque sibi prostatà ex arbore ligna.

- Home desdit no val un ardit. ref. Hombre sin palabra, no vale nada. Non stans promissis nil faciendus homo.

- Mes val sèr cap d'arengada, que cua de pagèll. ref. Mas vale ser cabeza de raton, que cola de leon. Esse caput muris praestat quàm cauda leonis.

- Qui no s'arrisca no pisca. ref. Quien no se aventura no pasa la mar. Audaces fortuna iuvat, timidosque repellit.

- Èl mal vè á arrobas y se n' va á unsas. ref. El mal entra á brazadas, y se va á pulgadas: Los males entran por arrobas, y salen por adarmes. Densus adire solet, rarus abire dolor.

- Donar l'art á qui l'ha. ref. Quien las sabe las tañe. Tractent fabrilia fabri.

- Ase magre ple de mòscas. ref. El perro flaco todo es pulgas. Depascunt asinum muscarum millia macrum.

- Ferma l'ase ahònt l'amo vol. ref. Haz lo que tu amo te manda, y comerás con él en la mesa. Fac quod iussit heurs, mensâ gaudebis herili.

- L'ase fa un còmpte y èl traginèr èn fa un altre. ref. Uno piensa el bayo y otro el que le ensilla. Altera tentat equus, sellam cupit altera cingens.

- L'ase per fam mènja l'agram. ref. Á buena hambre no hay pan malo. Reddit saeva fames quaevis obsonia lauta.

- Los cuydados del ase matan al traginèr ó al amo. ref. Cuidados agenos matan al asno. Arcadicum torquent aliena negotia pectus.

- Mòlts ases hi ha al mercat que se semblan. ref. Hay muchos diablos que se parecen unos á otros. Sunt plura inter se simillima.

- No ès la mel per la bòca del ase. ref. No se hizo la miel para la boca del asno. Non asini obtuso servantur mella palato.

- Que sab l'ase que cosa ès safrá, si may ha estat adroguèr. ref. El ciego no distingue de colores. Nemo potest caecus discrimina nosse colorum.

- Qui diu mal del ase aquell èl còmpra. ref. Quien dice mal de la pera ese la lleva. Qui vocitat viles solet hic sibi tollere merces.

- Segòns l'ase l'albarda. ref. Á chico paxarillo chico nidillo: Á cada ollaza su coberteraza. Par paribus referas, modus est pulcherrima virtus.

- Aucèll passat no es engabiat. ref. V. Aucèll vèll no entra en gabia.

- Aucèll vèll no entra en gabia. ref. Páxaro viejo no entra en jaula. Annosa vulpes haud capitur laqueo.

- No s'ha de dexar de sembrar per pòr dels aucèlls. ref. Por miedo de gorriones no se dexan de sembrar cañamones. Non quia corripiunt volucres data semina sulcis, Cessat iners tellus, á nullis arva seruntur.

- Á paraulas necias aurellas sordas. ref. Á palabras locas orejas sordas. Dictis absurdis aures occludito cerâ.

- Las matas tenen ulls, y las parets tenen aurellas. ref. Las paredes tienen ojos: Las paredes oyen. Vel parietes auriti, & oculati censendi.

- L'ausencia causa olvid. ref. Ausencia enemiga de amor: Quan léjos de ojos tan léjos del corazon: Á muertos é idos no hay mas amigos. Quantum oculis, animo tam procul ibit amor.

- Qui no aventura no tè ventura. ref. Quien no aventura, no ha ventura. Praemia nulla refert, qui nulla pericula tentat.

- Qui tòt ho vol averiguar casa seva ha de plegar. ref. Quien las cosas mucho apura, no tiene vida segura. Noscere qui cupiens, aliorum facta requirit: Negligit imprudens, perdidit & ipse sua.

- Un avisat val per dòs. ref. Hombre prevenido. vale por dos. Praemonitus damni melius sua, seque tuetur.

- Dels escarmentats naxen los avisats. ref. De los escarmentados se hacen los arteros. Cautior evadit sua quisque pericula passus.

- De qui es axó? D'aquell que no ho veu. ref. Hacienda tu dueño te vea. Curator dominus melior fit semper agrorum.

- Aygua passada no mol molí. ref. Agua pasada no muele molino. Praeteritis fruges non mola frangit aquis.

- Gat escaldat ab aygua tebia èn tè prrou, ó á l'aygua tebia tè pòr. ref. Gato escaldado del agua fria ha miedo, ó huye: Quien del alacran está picado la sombra le espanta. Vel gelidae refugit contactum territus undae Felis, quem fervens laeserit unda semel.

- Guardat d'aygua que no còrra, y de gat que no miòla. ref. Del agua mansa me libre Dios: Guárdate del agua mansa. Tu qui lenè fluit rivum tranare caveto. Ne nimiùm fides undae tu lenè fluenti.

- No digas d'aquesta aygua no beuré per térbola que sia. ref. Nadie diga de esta agua no beberé. Hoc nunquam de fonte bibam, ne dixerit ullus.


Com he indicat abans, a banda dels refranys cal tenir en compte que en aquesta obra també s'inclouen abundants frases fetes i locucions, material que encara amplia molt més el seu cabal paremiològic. Per il·lustrar la profunditat d'algunes entrades, indicarem que anar (amb el pronominal anar-se) inclou, tot solet, 10 accepcions, 166 frases fetes, 8 locucions i 19 refranys, ocupant de la p. 37 a la 41.

Amb un Qqqqq acaba l'obra


Casualment, un bon amic i millor blocaire dedica avui un apunt a la mateixa obra. Confio que no es referirà també als refranys...

1 Aquests són els autors que consten a la portada, tot i que es creu que és obra principalment de Fèlix Amat, amb la col·laboració d'Ignasi Torres Amat i Francesc Mirabell. Veure Colon & Soberanas, 1986: 144-150.

2 Si algú sap d'algun altre diccionari català anterior que presenti refranys en abundància, li agrairé la informació i corregiré l'apunt, òbviament. Aquest és un dels avantatges dels blocs: allò que s'hi escriu es pot esmenar.

25 de març del 2010

Parets de diccionari (I)
Dictionary page walls (how to define your room with wallpaper composed of dictionary pages). Així s'anomena aquest projecte de disseny per a decorar una paret amb fulls de diccionari. Tant en el lloc web Do it yourself com a Apartment therapy ens donen les instruccions precises per aquest curiós propòsit. Més que la idea em sobta que algú sigui capaç de comentar, en el segon web, això: "I love the way this looks, but I shudder at the thought of destroying books for it. Using a dictionary or other outdated reference book is one thing; tearing up immortal books like classics or childrens' books is quite another". No comment.

Aquest és el primer apunt d'una sèrie dedicada a l'art d'empaperar amb diccionaris, una noble tradició que encara no entenem com ens havia passat desapercebuda fins el dia d'avui.

22 de març del 2010

Els noms de les medecines

L'any 1992, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb assessorament del TERMCAT, va publicar l'Índex de fàrmacs, la primera obra que va regular els noms dels fàrmacs en llengua catalana. S'hi van incloure unes 3.000 denominacions, tenint en compte sobretot l'Index Nominum: international drug directory 1990/91 de la Swiss Pharmaceutical Society (Stuttgart: Medpharm, 1990), l'obra de referència internacional sobre productes farmacèutics.

Edició del 2007 (19a) de l'Index Nominum

Uns quants anys després, el mateix Col·legi de Farmacèutics, juntament amb el TERMCAT, va actualitzar la informació del 92, amb el resultat del Lèxic de fàrmacs (Barcelona: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 2008; obra patrocinada per l'obra social de Caixa Sabadell). Es va prescindir de la meitat de les denominacions d'aquella primera obra (la nomenclatura dels fàrmacs és molt canviant) i se'n van afegir gairebé la mateixa quantitat, arribant a les 2.794 denominacions.


Cadascuna de les 2.794 entrades d'aquest lèxic inclou:
- El nom en català, amb la categoria gramatical, o sigui, s'indica si són substantius masculins o femenins. Els noms dels fàrmacs són femenins si acaben en a àtona (la diclofenamida, la moroxidina...) i masculins en tots els altres casos (el diclofenac, el morniflumat...). Aquesta és una de les Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques (Barcelona: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1992; en línia).

- Els equivalents en castellà, francès i anglès (per aquest ordre), agafats bàsicament de la base de dades suïssa Mednet - The Medicines Information Service, de l'OMS, en línia. La grafia de les quatre denominacions acostuma a semblar-se molt. Per exemple, tiletamina (ca), tiletamina (es), tilétamine (fr) i tiletamine (en).

- El número CAS, una identificació numèrica única per a cada compost químic que atorga el Chemical Abstracts Service, CAS, de la Societat Americana de Química, en línia.

- Finalment, les accions terapèutiques o mecanismes d'acció principals de cada fàrmac. Així, el frovatriptan és un antimigranyós, mentre que el ganirelix és una hormona sexual.

Exemple d'entrada: ibuprofèn (p. 134)

Òbviament es tracta d'una obra amb un sentit pràctic principal, i s'entén que no inclogui informació etimològica, que seria ben interessant per als amants de la llengua. També constatem, en algun exemple, que hi ha petites divergències amb d'altres diccionaris. Així, el Lèxic parla d'ibuprofèn mentre que l'edició impresa del Gran Diccionari de la Llengua Catalana (2004) recollia ibuprofè, tot i que l'edició digital del mateix GDLC opta ara també per ibuprofèn.


Aquesta obra és un bon exemple de l'harmonia entre lletra impresa i lletra digital que permeten les noves tecnologies. A banda de l'edició impresa (que imagino deuen tenir totes les farmàcies) el TERMCAT manté una versió en línia regularment actualitzada (la darrera actualització és del febrer de 2010). En el moment de redacció d'aquest apunt, l'edició digital inclou 2.868 denominacions, 74 més que l'edició impresa del 2008. A més, també es poden consultar, de manera separada, el nous fàrmacs incorporats el 2009.

Salut i pessetes, que tot lo demés són punyetes!

15 de març del 2010

El diccionari pintat de Don Ripper

El pintor Don Ripper va decidir fa temps donar-li un nou ús al seu vell diccionari escolar. El procés és fàcil: l'obre, selecciona una paraula que li és prou inspiradora, n'arrenca el full i pinta allò que les muses lexicogràfiques li han suggerit al mateix full del vell diccionari.

Imagino els dubtes de l'artista havent de triar la millor paraula de cada pàgina, sabedor que condemna les altres a ser bàsicament un suport cobert de colors per ressaltar la glòria de l'escollida. ¿Haurà fet bé de triar illuminate (la quarta imatge), quan també tenia illusion o image o fins i tot imagination al mateix full?

Imagino els dubtes de l'artista sabent que, cada cop que arrenca un full, el seu diccionari escolar s'empetiteix. Paradoxes de l'art: la inspiració decreix mentre la producció augmenta. ¿Se li acabarà l'ars longa quan s'acabi el seu llibre brevis?

Finalment, imagino els dubtes de l'artista veient el seu vell company d'infantesa esventrat i esquarterat sense oposar resistència (com feia l'oncle Jack, ¿oi?), una imatge d'allò que un pot arribar a fer amb el seu passat per tal d'adequar-lo al sempre insatisfactori present.

(Si algú no veu on és la definició lexicogràfica a la primera pintura, li suggereixo que simplement cliqui la imatge i li apareixerà amb més nitidesa).

12 de març del 2010

Donacions de febrer de 2010


Diccionari castellà-català. Diccionaris Arimany
Barcelona: Miquel Arimany, 1965
Regal d'en Parèmies el 13 de febrer


Diccionari paperer de Narcís Banchs i Valls
Vilafranca del Penedès: Andana, 2009
Regal de The Blob el 23 de febrerFlora pornogràfica francesa. Suplement al argot francès /
Flore pornographique catalane. supplément à l'argot catalan

Manuscrit datat entre 1891 i 1910
Regal virtual de Galderich el 25 de febrer


Moltes gràcies

Vull donar un diccionariUn videoclip que també és un regal

10 de març del 2010

Lessicografia e ideologiaComença avui a Forlì (a l'Emília-Romanya i amb un accent obert o greu a la i que ens és estrany aquí), un nou congrés de lexicografia organitzat pel CLIRO (Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna) de la Universitat de Bolonya. Enguany, sota el concepte Ideolex, es plantegen les relacions entre lexicografia i ideologia, ja que, sota un aspecte d'aparent neutralitat,
"Il dizionario costituisce il riflesso di valori, norme e ideologie che le circostanze culturali, sociopolitiche e religiose di una determinata comunità o società cercano di legittimare, o semplicement veicolare, attraverso scelte linguistiche lessicali o discorsive in genere." (d'aquí)
Dins del programa trobem diferents aportacions d'universitats catalanes (UAB, URV i UPF en tres ocasions). Si fem cas dels títols, cap d'elles és en català, tot i que hi ha conferències, ponències, comunicacions i lliçons en italià, francès, anglès i castellà (la majoria en aquesta darrera llengua, ja que hi són els d'aquí i els de l'altra banda de l'oceà); tampoc cap d'elles tracta específicament sobre cap diccionari català, tot i que al congrés es parla de diccionaris anglesos, francesos, italians, portuguesos i castellans. Els dos aspectes estan relacionats d'una manera lògica: si es parla de diccionaris castellans, es fa en castellà. Però, ¿per què es parla només de diccionaris castellans? ¿L'aportació catalana a aquest congrés també "costituisce il riflesso di valori, norme e ideologie che le circostanze culturali, sociopolitiche e religiose di una determinata comunità o società..."?

8 de març del 2010

Suspens lexicogràfic

"Un Rosenbach perdut!, això sí que no s'ho deixaria escapar, encara que el Rosenbach no fos per a ell. En Torrentà li havia dit que per aquell llibre era capaç de matar i potser no ho deia en broma, potser no era l'únic que per aquell llibre hauria perdut l'ànima."
La maleta sarda, p. 64

El 27 de gener de 1908 la Biblioteca Catalunya va adquirir un llibre provinent de la Col·lecció Marià Aguiló i el va registrar amb el número 843. Era el Vocabolari molt profitós per apendre lo catalan alllemany y lo allamany catalan (Perpinyà: Rosenbach, 1502), d'autor desconegut. Dels pocs centenars d'exemplars d'aquest post-incunable que en Joan Rosembach devia imprimir, aquest és l'únic*, per ara, que es coneix, i del qual Rubió i Balaguer ja va dir l'any 1914 que era "una raresa bibliogràfica i lingüística del major preu" i que la Biblioteca de Catalunya considera "un dels seus volums més importants".

Aquesta publicació ens mostra que fa cinc-cents anys el català era la llengua de Perpinyà i que tenia prou prestigi com perquè un impressor decidís editar un petit diccionari de butxaca, en lletra gòtica, dirigit principalment als comerciants que tenien negocis entre la Corona d'Aragó i Alemanya. I que decidís editar-lo sense incloure el llatí pel mig, un fet quasi insòlit, ja que fins el segle XVIII el llatí va ser la principal llengua de cultura a Europa. Lexicogràficament, el llatí té presència en els diccionaris catalans fins a mitjan XIX. Probablement també va ser decisiu que en Rosenbach, alemany de Heidelberg, ja fes anys que voltés imprimint per terres catalanes, especialment a Barcelona. En la seva persona es trobaven també les dues llengües del vocabulari.Doncs bé, l'escriptora d'Ofèlia Dracs Margarida Aritzeta (Valls, 1953) ha escrit una novel·la de suspens, La maleta sarda (Barcelona: Columna, 2010), centrada en la possible troballa (que no desvetllaré si, dins de la ficció, és real o no), per part d'un llibreter de vell, d'un segon exemplar d'aquest vocabulari. P. 17: "Que ell sabés, només se'n conservava un a la Biblioteca de Catalunya, però algú havia dit a en Torrentà que n'hi havia un altre, que fins i tot l'havia tingut a les mans. I ell el volia.". P. 81: "El Rosenbach, aquell exemplar perdut, desconegut, podia valdre una petita fortuna. Qui el tragués a la llum, seria l'enveja de tots els col·legues del ram. No podia pensar en res més. El vell feia mesos que li deia que en seguia la pista, però en Manu no se l'havia acabat de creure."

Donada la meva dèria gazofilàctica, saber què passaria amb el Rosenbach ha estat un dels impulsos que m'ha mantingut despert l'interès per la lectura, que no sempre ha estat fàcil. Aquí he volgut centrar-me en el vocabulari, un dels eixos principals de la narració, però l'obra també transita per altres camins, sovint de Perpinyà i de Sardenya, aprofitant connexions literàries entre escriptors catalans i sards i entre personatges sards i catalans. I també té un moment per parlar d'un altre diccionari, del Diccionari. P. 83-84: "Encara no sabia llegir i s'arraulia sota la taula de la biblioteca aferrat a un diccionari Fabra de cobertes gastades i llom esbadellat. Allà hi havia les paraules. Totes les paraules. Totes les coses. Era una edició de 1932 que la seva mare guardava com una relíquia arrencada de les prohibicions de la dictadura del general Franco."

L'autora va crear fa anys un bloc, que un servidor ha descobert només després de la lectura, on es parla de literatura, i s'expliquen detalls de l'escriptura i de la promoció de la novel·la: http://maletasarda.blogspot.com/.


*L'exemplar original és únic, però existeixen tres edicions facsimilars per poder-ne fer un tast: Barcelona: IEC, 1916, edició de Pere Barnils; Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, 1991, edició de Tilbert Dídac Stegmann; i Barcelona: Biblioteca de Catalunya i Institut Ramon Llull, 2002, amb pròleg de Vinyet Panyella.

4 de març del 2010

Carrers plens

"M'estimo més els carrers plens de català fet malbé que totes les gramàtiques i diccionaris de la llengua"
Joan Solà


Citació que prové de l'entrevista que Jordi Llavina li fa a Joan Solà al núm. 50 (segona època, gener de 2010) de Caràcters, la revista de llibres del Servei de Publicacions de la Universitat de València que dirigeix el professor i escriptor Juli Capilla, que és doblement blocaire: de lletres i de pilotes.

Més que comentar la citació d'en Solà (plena de sentit comú com és habitual en el mestre), voldria recomanar un apunt de Juli Capilla sobre un fet luctuós que m'ha meravellat: Solidaritat amb Lalomanu (Samoa).
1 de març del 2010

L'extravagant lexicògraf Antoni Bulbena i Tosell

"A tall d'inventari esmentaré l'encara més extravagant Antoni Bulbena i Tosell (1854-1946), que nominalment o sota els pseudònims de Mossèn Borra o Antoni Tallander publicà pamflets com Lliçons familiars de gramàtica catalana (La Acadèmica, Barcelona 1898)."
Rico & Solà, Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica, p. 34

Com es pot veure en aquesta citació de Rico & Solà, Antoni Bulbena i Tosell* (1854-1946) no és un personatge gaire apreciat per la lingüística contemporània. Fins i tot l'entrada de l'Enciclopèdia Catalana indica que publicà "sense gaire rigor" i que les seves obres són "de valor desigual". Probablement totes aquestes afirmacions són certes, tot i que potser també manquen estudis més en profunditat de la seva producció. Extravagant, possiblement. Desconegut, també.


Antoni Bulbena és conegut per ser el primer traductor al català d'El Quixot: L'enginyós cavaller Don Quixot de la Mancha. Traslladat á nostra llengua materna, y en algunes partides lliurement exposat per Antoni Bulbena y Tusell (Barcelona: Tip. de F. Altés, 1891; amb reimpressions de 1930 i 2005). A banda de l'aportació cervantina, traduí també del francès i del grec (Lisístrata, p. ex.). En conjunt, com a creador o com a traductor, és autor d'una gran producció bibliogràfica (editada o manuscrita), entre la qual s'inclou el Primer assaig de bibliografia mont-serratina, o siga, breu catálech d'aquelles obres que directa o indirectament s'ocupen, ab alguna estensió, del Mont-serrat o de son histórich monestir (Barcelona: Impr. Antoniana, 1899), la Crestomatia de la llenga catalana: des del IXè segle al XIXè (Barcelona: Biblioteca Clàssica Catalana, 1907) o l'Assaig de bibliografia paremiològica catalana (Barcelona: Llibreria Antiga & Moderna, 1915).

Anem a la teca lexicogràfica, que comentarem breument. Quant a diccionaris, que sapiguem, és autor de:

Imatge gentilesia de Galderich & Biblioteca de Catalunya

- Flora pornogràfica francesa. Suplement al argot francès / Flore pornographique catalane. supplément à l'argot catalan (manuscrit datat entre 1891 i 1910). Es tracta de l'esborrany d'un diccionari eròtic bilingüe francès-català i català-francès, que forma part del seu treball d'addicions a l'obra La flora pornogràfica. És el manuscrit 2.145 de la Biblioteca de Catalunya, que el va rebre com a donatiu del mateix Bulbena durant la Guerra Civil. En total, 48 petites fitxes numerades i escrites amb ploma, de mots d'argot sexual. Indica "reservat per no publicar-se". Més informació, a Piscolabis Librorum.- Diccionari català-francès-castellà o sía promptuari d'aquelles veus e locucions adverbials més propriament usades del poble e dels autors catalans tant antichs com moderns (Barcelona: Stampa d'en Francesch Badía, 1905; sembla que existeix una edició del mateix any de la Llibreria Verdaguer). Amb, aproximadament, uns 37.000 mots. Inclou un pròleg, que fa un breu repàs de la lingüística catalana anterior, un apartat de "pronunciació de les beceroles catalanes" i una "taula sinòptica dels verbs regulars catalans". No inclou definicions, sinó les equivalències en castellà i francès i, en algun cas, sinònims catalans. Al final, un vocabulari de noms de sants igualment trilingüe. Posteriorment, el lexicògraf Emili Vallès utilitzà aquesta obra per al seu Diccionari Pal·las català-castellà-francès (Barcelona: Pal·las, 1927).


- Nou diccionari castellà-català (Barcelona: Imprempta de la Vda. de F. Badía, 1913; sembla que existeix una edició del mateix any de Vda. B. Cantenys). Diccionari que publicà "en lo seu vinticinquè aniversari de publicista català". Amb, aproximadament, uns 40.000 mots. Inclou un "amonestament" inicial sobre lingüística i, al final, un "vocabulari dels noms de fonts castellans de diferent traducció".- Diccionario catalàn-castellano (Barcelona: Imprenta de Vda. Badía Cantenys, 1919). En aquesta obra l'autor indica que pertany a l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Amb, aproximadament, uns 42.000 mots. Inclou un pròleg on fa un breu repàs de la lexicografia catalana recent i parla de qüestions ortogràfiques. Al final, "nombres de pila de varia correspondencia". El coneixem en dues cobertes diferents.


- Diccionari de les lléngues francesa & catalana (Barcelona: Imp. Badia, 1921; reedició de 1922). En una introducció dirigida "als amadors de la germanor entre les lléngues romàniques" fa un repàs de les relacions lexicogràfiques entre català i francès, des del Dictionari de Pere Lacavalleria fins a la seva obra. Inclou els dos sentits: francès-català (uns 26.000 mots) i català-francès (uns 1.200 mots).Bulbena s'oposà a la reforma fabriana i, lògicament, a les normes ortogràfiques de l'IEC. Ell mateix en parla a Recorts d'un barceloní octogenari (manuscrit de la BC, 1936, p. 32-33), en una citació on acaba fent referència a la seva important vessant bibliòfila:

"Jo metéix, a la llibrería-imprempta del Avenç, ón solía concórrer de tant en tant, per entrevistar-me ab en Cases, tinguerem ab en Fabra algunes controversies, sostenint ell lo principi de la evolució de les lléngues, i pretenía axi cosmopolitzar la catalana, imposant a tot Catalunya lo llenguatge barceloní. A semblant despropòsit solía jo fer-li avinent la solució de continuitat que, d'ençà de la dominació castellana, patía la parla catalana, per més que alguna bona tradició se-n conservava en diferents indrets de Catalunya, i encare en Valencia, Rosselló, Mallorques i Sardenya podríen donar-nos alguna lliço del català únich escrit, qui en lo temps del predomini de la Nostra nacionalitat era oficialment usat. Emperò mal podíem enténdre-ns, com no tenía ell ningun estudi fét dels clàssichs de cascuna d'aquelles regions catalanes, i jo, no solament los conexía, sinó que-n possehía los texts i documents."

Gràcies en part a la seva important col·lecció de llibres, es proclama millor coneixedor dels clàssichs catalans i del català únich escrit durant l'edat daurada de les nostres lletres. Aquest desconeixement en Fabra creu que és una de les raons per les quals el Mestre imposà el català barceloní, una de les clàssiques crítiques a la reforma fabriana. Aquestes postures de retorn al passat no han d'esborrar del mapa, però, la seva gran producció bibliogràfica. Colon & Soberanas (a Panorama de la lexicografia catalana, p. 161), parlant del trilingüe de Bulbena de 1905, comencen una oració amb aquesta subordinada: "Coneixent la mania arcaïtzant del laboriós autor, ...". Bulbena presenta aquesta dualitat: la tendència arcaïtzant que el fa ser antifabrià, acompanyada d'una intensa laboriositat a favor de les lletres catalanes. Bulbena, un dels grans de la lexicografia catalana menor.

* A l'Enciclopèdia Catalana i al CCUC apareix com a 'Tusell' però en els diccionaris sempre signà 'Tosell'.


Més:
La connexió entre Boston, la Dansa de la Mort i Antoni de Bulbena i Tosell
Encara més: L'erotisme bibliòfil català, Antoni Bulbena i Tusell