11 de gener del 2010

Alguns facsímils de la lexicografia catalana

Dedicat a un lector anònim i a un amant dels facsímils

Ai, els facsímils... Quan s'ha tingut a les mans una edició original, res resulta més decebedor que aquestes còpies que habitualment manquen de color, olor i tacte: gairebé res quan es tracta d'un llibre! Ara bé, tant per als col·leccionistes compulsius com per als estudiosos no necessàriament bibliòfils, representen una solució pràctica per tal de gaudir del contingut de l'obra desitjada (malgrat sigui en una forma no sempre desitjable). Jo mateix, que practico un col·leccionisme limitat cronològicament i amb alguns exemplars de certa raresa, em veig obligat a buscar i adquirir còpies facsimilars. I us asseguro que algunes d'elles, cruel paradoxa, costen tant de trobar com els mateixos originals. Però mai costen tant per a la butxaca. I a vegades fins i tot inclouen estudis sobre l'obra que paguen la pena (la pena de l'edició, s'entén).

Començarem indicant que facsímil és, segons la lacònica definició del diccionari de l'IEC del 2009 (1a edició en rústica, 2a del DIEC i 3a del DIEC2), la "reproducció fidel d'un escrit, d'un dibuix, etc.". Per sort el GDLC ens proporciona més clarícies quan ens informa que prové del llatí fac simile 'fes-ho d'una manera semblant'. En aquest cas, i veient el resultat d'algunes d'aquestes reproduccions semblants, la nota etimològica és d'allò més pertinent. El mateix GDLC també hi afegeix la subaccepció edició facsímil: "reproducció integral d'un document, o d'un llibre manuscrit o imprès, per tal de facilitar-ne l'estudi als erudits". Crec que molts discreparíem de la finalitat del final de la definició, però tot i així, com a mínim, hi apareix el concepte de llibre, i no l'escadusser escrit d'abans. Afegiré, per acabar aquest recorregut de definicions, l'inici de l'entrada que li dedica Emili Eroles al Diccionario histórico del libro (negreta meva): "Imitación o reproducción perfecta de un escrito o impreso". La perfecció és inabastable, Sr. Eroles; i quan parlem de reproduccions que sovint tenen un fi principalment comercial, encara més.L'origen d'aquesta recopilació d'edicions facsimilars de diccionaris catalans antics (apa, quin sintagma nominal...) es troba, com en d'altres ocasions però aquest cop més, en un comentari a un apunt de fa uns dies, Facsímil del Gazophylacium, on ens alegràvem de l'anunci de l'aparició, més de 300 anys després, de la primera reproducció d'un dels principals diccionaris de la llengua catalana. El comentari era anònim però aquí en faig públic reconeixement. I tot seguit, ordenats cronològicament per l'any de l'original, alguns facsímils (en el sentit més ampli possible) de la lexicografia catalana antiga:
 • Diccionari de rims de Jaume March (1371): Editat a Barcelona: IEC, 1921, edició d'A. Griera. En línia, facsímils de les edicions modernes, a l'Aula Màrius Torres i a Internet Archive.
 • Torcimany de Lluís d'Averçó (s. XIV): Edició de Josep Maria Casas Homs (Barcelona: CSIC, 1956) vol. II, p. 21-293. En línia, facsímils de les edicions modernes, a Aula Màrius Torres.
 • Comprehensorium, vel vocabularius ex aliis collecto, de Joan Filopó (València: [Lambertus Palmart], 1475). Facsímil digital a Cervantes Virtual.
 • Liber Elegantiarum de Joan Esteve (Venècia: Paganinus de Paganinis, 1489): Facsímil a Inculca: Castelló de la Plana, 1988. En línia al DTCA (no facsimilar), a l'Ateneu de Barcelona i a la Biblioteca de Catalunya a Memòria Digital de Catalunya.
 • Vocabolari per aprendre lo Catalan alamany y lo Alamany catalan (Perpinyà: Rosembach, 1502): Facsímil 1 a Barcelona: IEC, 1916, edició de Pere Barnils. Facsímil 2 a Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, 1991. Facsímil 3 a Barcelona: Biblioteca de Catalunya i Institut Ramon Llull, 2002. En línia a Internet Archive.
 • Sinonima variatonu[m] sententiaru[m] eleganti stilo constructa / ex italico sermone in valentinum p[er] Hieronimu[m] Amiguetu[m] dertusense redacta ; continet liber iste sex partes de Jeroni Amiguet (Valentiae: Cristofferu[m] Koffman, 1502). En línia a Universitat de València.
 • Diccionario latín-catalán y catalán-latín d'Elio Antonio de Nebrija i Gabriel Busa (Barcelona: Carles Amorós, 1507): Facsímil a Barcelona: Puvill Libros, 1987. En línia a la Biblioteca de Catalunya.
 • Les obres de mossen Ausias March : ab una declaratio en los marges de alguns vocables scurs (Barcelona: Carles Amorós, 1543): Facsímil a València: Direcció general del Llibre i la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, 2009. En línia a Joan Lluís Vives i a la Biblioteca Valenciana Digital.
 • Les obres del valeros y extrenu cavaller vigil y elegantissim poeta Ausias March: Novament revistes y estampades ab gran cura y diligencia: Posades totes les declarasions dels vocables scurs molt largament en la taula. (Barcelona: Carles Amorós, 1545). En línia a Biblioteca de Catalunya [hi manca la "Taula y alfabet de vocables scurs"] i a Biblioteca Valenciana Digital [la "Taula y alfabet de vocables scurs" comprèn les p. 6-8 del facsímil].
 • Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos, de Dioscòrides, trad. Andrés de Laguna (Anvers: Iuan Latio, 1555). Facsímil digital a la Biblioteca Complutense.
 • Las obras del poeta mosen Ausias March,corregidas de los errores q[ue] tenian. Sale con ellas el vocabulario de los vocablos en ellas contenidos de Joan de Resa (Valladolid: Sebastia[n] Martinez, 1555). En línia a Biblioteca de Catalunya [El "Vocabulario para las obras del poeta Ausias March compuesto por Ioan de Resa" va del f. 218v al f. 276r.], a Miguel de Cervantes i a Google Books.
 • Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme ... / feyta e scrita per aquell en sa llengua natural, e treyta del Archiu del molt Magnifich Rational de la insigne ciutat de Valencia hon staua custodida ; Has affixit la interpretacio y exposicio de les dictions obscures (València: En casa de la biuda de Ioan Mey Flandro, 1557). En línia a Biblioteca de Catalunya [La "Taula de les paraules difícils que·s troben en la chronica de l'invictíssim Rey en Jacme, axí Llemosines com Arabiques, com Franceses, e declaració de aquelles" comprèn els fols. XIVr-XVv del facsímil] i a Biblioteca de la Universitat de València [La taula esmentada comprèn les pàgs. 26-29 del facsímil].
 • Lexicon latino catalanum, seu Dictionarium Aelij Antonij Nebrissensis / ipsius auctoris opera primum concinnatum ; idem ex Catalano in latinu sermonem versum ; Onomasticon etiam propriorum nominum ... ; Accessit etiam eiusdem auctoris Medicum Dictionarium (Barcinone: ex officina Claudii Bornatii, 1560). En línia a la Biblioteca de la Universitat de València.
 • Les obres del valerós cavaller i elegantíssim poeta Ausias March (Barcelona: Claudi Bornat, 1560). Al final amb una «Taula i alfabet dels vocables scurs». Facsímil digital de la Biblioteca de Catalunya a Google Books.
 • Vocabulario del humanista, de Lorenzo Palmireno (València: Petri a Huete, 1569). Facsímil: Valencia : F. Doménech, 1978. Facsímil digital a la Biblioteca de la Universitat de València.
 • Iesus Thesaurus puerilis d'Onofre Pou (Barcelona: Apud Joannem Paulum Menescal, 1580): Facsímil a València: París-València, 1979. En línia (ed. 1600) a Google.
 • El vocabulari hexalingüe del Llibre dels secrets de l'agricultura de Fra Miquel Agustí (Barcelona: Esteve Liberós, 1617). Reproducció digital a Lluisvives. L'edició a 1722 a Internetarchive i a Cervantesvirtual.
 • Fons verborum et phrasium d'Antoni Font (Barcelona, Sebastian Matevad, 1637): Còpia en CD-Rom a Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2001. Facsímil digital a Google Books.
 • Diccionario castellano: Dictionnaire françois: Diccionari català de Pere Lacavalleria (Barcelona: Lacavalleria, 1642): Facsímil digital a Google Books.
 • Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus de Pere Torra (Barcelona: A. Lacavalleria, 1653): Facsímil digital a Google Books.
 • Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus, de Pere Torra (Barcelona: Antoni Lacavalleria, 1670). Facsímil digital de la Biblioteca de Catalunya a Memòria Digital de Catalunya.
 • Gazophylacium catalano-latinus, dictiones phrasibus illustratas ordine literario comprehendens, Ioanne Lacavalleria (Barcelona: apud Antonium Lacavalleria, 1696). Facsímil digital de la biblioteca de l'Abadia de Montserrat a Google Books.
 • Methodo per encontrar ab facilitát lo arreglament de varios, y differents vocables segons la construcció del Univérs ab los principals termes dels arts, y ciencias (és una nomenclatura catalano-francesa de 1718): Facsímil a Castelló: Societat castellonenca de cultura, 2005 (edició i estudi de Germà Colón i Maria Pilar Perea).
 • Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus de Pere Torra (Barcelona: Piferrer, 1726): Facsímil digital a Google Books.
 • Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus de Pere Torra (Vic: Pere Morera, 1757): Facsímil digital a Google Books.
 • Diccionario valenciano-castellano de Carles Ros (València: Benito Monfort, 1764): Facsímil a València: París-València, 1979. Còpia en CD-Rom a Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2001. Facsímil digital a Google Books. En línia, del mateix autor, el Breve diccionario valenciano-castellano de 1739: Biblioteca Valenciana Digital.
 • Promptuario trilingüe de Josep Broch (Barcelona: Pablo Campins, 1771). Facsímil digital a Lluísvives i a Google Books.
 • "Diccionario de las voces catalanas mas dificiles o antiquadas para inteligencia de los instrumentos vulgares de la presente coleccion" dins de las Memorias historicas sobre la marina comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona d'Antoni de Campmany (Madrid: Antonio Sancha, 1789, vol. II). Facsímil digital a Internetarchive.
 • Diccionario manual de la lengua catalana i castellana d'Agustí Antoni Roca (Barcelona: Jordi, Roca i Gaspar, 1806). Facsímil digital a Googlebooks de la 1a ed. i de la 2a (1824).
 • Nueva ortografía de la Lengua Mallorquina explicada en español para su mas facil inteligencia de F. A. M. S. M. (Palma: Sebastian García, 1812). [Conté el vocabulari "Significacio y esplicacio d'alguns termes españols mallorquinisáds", comprèn les p. 13-32.]. En línia a The Internet Archive.
 • Gramática y apología de la llengua cathalana de Pau Ballot (Barcelona: Joan Francisco Piferrer, 1814): Facsímil 1, de la segona edició, a Barcelona: Alta Fulla, 1987, amb pròleg de Mila Segarra. Facsímil 2 al CD de la Fundación Histórica Tavera (2001). Facsímil 3 a Sevilla: Extramuros, 2008. En línia, a la Biblioteca de Catalunya i a Cervantesvirtual.
 • Breve vocabulario valenciano-castellano de Just Pastor (Valencia: José Gimeno, 1827). Facsímil digital a Google Books i a Biblioteca Valenciana Digital.
 • Compendio de gramatica castellana, seguido de un prontuario de las voces más usuales en catalán de Jayme Costa (Barcelona: Viuda de D. Agustín Roca, 1827). En línia a The Internet Archive.
 • Diccionario castellano-catalán de Magí Ferrer (Reus: Imprenta de Pablo Riera, 1836). Facsímil digital a Google Books (1a ed.) i (2a ed. de 1847).
 • Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana i llatina de Pere Labèrnia (Barcelona: Hereus de la V. Pla, 1839-1840). Facsímil digital a Google Books (1r vol. / 2n vol). 2a edició de 1864-1865: vol. 1 / vol. 2.
 • Diccionario catalán-castellano de Magí Ferrer (Barcelona: Imprenta de Pablo Riera, 1839). Facsímil digital a Google Books (1a ed.) i (2a ed. de 1854).
 • Ensayo de un diccionario valenciano-castellano de Luis Lamarca (València: Orga, 1839): Facsímil a València: París-València. En línia a Biblioteca Valenciana Digital.
 • Diccionari mallorquí-castellà de Pere Antoni Figuera (Palma: Imprenta y llibreria de Esteva Trias, 1840): Facsímil a València: París-Valencia, 1991. En línia a Google.
 • Diccionariet de Vârios térmes mällorquins anticuâds ó que jâ no se usan, compôst per M. para enténdrer al célebre poéta llemosí Ausías Mârc de Pere Antoni Figuera (Palma: Imprenta y llibreria de Esteva Trias, 1840): Facsímil a València: París-Valencia, 1992.
 • Nuevo diccionario mallorquín-castellano-latín de Joan Josep Amengual (Palma: Joan Colomar, 1841-1878): Facsímil a Palma: Prensa Universitaria, 1998.
 • Leçons pratiques de grammaire de J. Mattes (Perpignan: J.-B. Alzine, 1844) [Conté una secció "Mots catalans-français" (p. 150-191)]. En línia a Gallica.
 • Diccionario catalán-castellano de D. y M. (Barcelona: Agencia Médica Catalana, 1847). Facsímil digital a Google Books (1a ed.) i (3a ed. de 1861).
 • Diccionario mallorquin y castellano, Ms. 1275 de l'Abadia de Montserrat (primera meitat s. XIX). Facsímil digital a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
 • Diccionario manual, ó vocabulario completo de las lenguas catalana-castellana de Jaume Àngel Saura i Mascaró (Barcelona: Estévan Pujal, 1851). Facsímil digital a Google Books (1a ed.), (3a ed. de 1862). També 3a ed. de 1859 a la Bayerische Staatsbibliothek i 5a ed. 1870 a Internet Archive.
 • Diccionario manual […] castellana-catalana, Santiago Ángel Saura (3a ed. 1862 a la Bayersiche Staatsbibliothek)
 • Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig (València: J. Ferrer de Horga, 1851): Facsímil a València: París-València, 1979 [ed. 1851] i 1987 [3a ed. de 1887]). En línia: 1a ed. a Google; 2a ed. a Internet Archive; 3a ed. a la Joan Lluís Vives].
 • Elements de poética catalana i diccionari de sa rima de Pau Estorch (Gerona: Grases, 1852). Facsímil digital a Google Books.
 • Diccionario manual, ó vocabulario completo de las lenguas castellana-catalana de Jaume Àngel Saura i Mascaró (Barcelona: Estévan Pujal, 1852). Facsímil digital a Google Books (ed. de 1853), (2a ed. de 1854) i (3a ed. de 1862).
 • Novísimo diccionario manual catalán-castellano de D.J.M. (Barcelona: Tomás Gorchs, 1856). Facsímil digital a Google Books.
 • Ausias March, Obras de aquest poeta publicadas tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz […] acompanyadas […] del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicà Joan de Ressa (Barcelona: Llibr. de E. Ferrando Roca, 1864). Facsímil digital de la Biblioteca de catalunya a Google Books.
 • Vocabulario mallorquin castellano con esclusion de las palabras que son iguales ó casi iguales en español y las derivadas que mediante las reglas que se espresan es sumamente facil su formacion [manuscrit, 62 f.] (Madrid, 1º de enero 1881). Facsímil digital de la Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
 • Novissim diccionari manual de las llenguas catalana-castellana de Jaume Àngel Saura (Barcelona: Pujal, 1883). En línia a The Internet Archive.
 • Barbrismes y vulgarismes que malmeten la llengua catalana posats en ordre y esmenats d'Antoni Careta y Vidal (Barcelona: Estampa de Víctor Berdós y Feliu, 1886). En línia a la Biblioteca de Catalunya.
 • Diccionario general valenciano-castellano de Joaquim Martí i Gadea (València: Imprenta de José Canales Romá, 1891): Facsímil a València: París-València, 1992.
 • Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí d'Antoni Febrer i Cardona (diversos manuscrits del XIX): Edició a partir dels manuscrits conservats a Barcelona: IEC, 2005.
 • Diccionario mallorquín y castellano (manuscrit sense datar del XIX). Facsímil digital a Joan Lluís Vives.
 • Diccionari de barbrismes introduhits en la llengua catalana d'Antoni Careta y Vidal (Barcelona, Vila nova i la Geltrú: 1901). En línia a The Internet Archive.
 • Vocabulario valenciano-castellano en secciones de Joaquim Martí i Gadea (València: 1909): Facsímil a València: París-València, 2005. En línia a la Biblioteca Valenciana Digital.
 • Diccionari de la Llengua Catalana, ab la correspondencia castellana, 3 vols. Barcelona, Salvat, [ca 1909-1910]. Facsímil digital a Internet Archive: vol. 1, vol. 2 i vol. 3.
 • Grammatica, esercizi pratici e dizionario della lingua catalana de Gaetano Frisoni (Milano: U. Hoepli, 1912). En línia a The Internet Archive.
 • Diccionari Aguiló de Marià Aguiló (Barcelona: IEC i Palau de la Diputació, 1914-1934): Facsímil a Barcelona: Alta Fulla, 1988-1989.
 • Vocabulari monosilábich valenciá-castellá de Joaquim Martí i Gadea (València: 1915): Facsímil a València: París-València, 1991. En línia a la Biblioteca Valenciana Digital.
 • Vocabulaire Français-Catalan de Jean Blanic (manuscrit de 1917): Facsímil a Canet de Rosselló: Trabucaire, 2005.
 • Diccionari ortogràfic de Pompeu Fabra (Barcelona: IEC i Palau de la Diputació, 1917): Facsímil de la 2a ed. (1923) al vol. 4 de les Obres completes de Fabra (Barcelona: Proa (i altres), 2008).
 • Diccionari ortogràfic abreujat de Pompeu Fabra (Barcelona: Barcino, 1926): Facsímil al vol. 4 de les Obres completes de Fabra (Barcelona: Proa (i altres), 2008).
 • Vocabulari ortogràfic valencià de Carles Salvador (València: L'Estel, [1932]): En línia a la Universitat Jaume I.
 • Diccionari General de la llengua catalana de Pompeu Fabra (Barcelona: Catalònia, 1932): Facsímil al vol. 5 de les Obres completes de Fabra (Barcelona: Proa (i altres), 2007).

24 comentaris:

 1. Per al·lusions. :-)

  Jo ja sóc un pas més enllà i m'he abocat de ple a les reproduccions digitals. Per tant, ni originals, ni facsímils: reproduccions digitals.

  Un altre tema és com estan portant ara tot això de l'ebook i els llibres digitals. De pena i de vergonya.

  Darrera de les pors a les còpies il·legals i a entendre això dels drets d'autor d'una manera caciquera i inquisitorial ens estan aixecant la camisa i ens estan fent pagar, a preu d'or, fum.

  Estic indignat!

  ResponElimina
 2. Jo més que indignat (com en Parèmies) el que estic és al·lucinat amb tant de facsímil! Com pot ser que hagin fet tants facsímils si només li interessen al Gazo?
  Misteris...

  ResponElimina
 3. T'has trobat fake-símils, per aquests móns? Algú dóna gat per llebre?

  Has parit una entradota autèntica, paradoxalment.

  ResponElimina
 4. Moltes gràcies per la dedicatòria.

  ResponElimina
 5. Parèmies: A banda de la indignació, completarem la llista (l'anònim i un servidor) amb alguns "facsímils digitals", si és que així es poden anomenar...

  Pisco: Al Gazo i a l'anònim. Una multitud, en el fons.

  Ury: Està bé la teva observació. N'hi ha un, el Diccionariet de 1840, que crec que podria ser un fakesímil. Nihil novum sub sole, de fet.

  Anònim: És just. Vostè m'agraeix la dedicatòria i jo li agraeixo el cos de l'apunt.

  ResponElimina
 6. Una "novetat" més:

  Diccionario castellano: Dictionnaire françois: Diccionari català de Pere Lacavalleria (Barcelona: Lacavalleria, 1642): Facsímil digital a Google Books.

  ResponElimina
 7. Encara algun més:

  Fons verborum ac phrasium d'Antoni Font (Barcelona: J. Mathevat, 1637): Facsímil digital a Google Books.

  Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus de Pere Torra (Barcelona: A. Lacavalleria, 1653): Facsímil digital a Google Books.

  Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus de Pere Torra (Barcelona: Piferrer, 1726): Facsímil digital a Google Books.

  Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus de Pere Torra (Vic: Pere Morera, 1757): Facsímil digital a Google Books.

  Diccionario valenciano-castellano de Carles Ros (València: Benito Monfort, 1764): Facsímil digital a Google Books.

  ResponElimina
 8. Moltes gràcies. Em reafirmo en la dedicatòria, si és possible.

  En canvi, del facsímil del Gazophylacium no hi ha notícies...

  ResponElimina
 9. El facsímil del Gazophylacium fa anys que està anunciat a Alta Fulla. L'editorial va prendre embranzida cap als anys noranta, però ara sembla paralitzada, com si només es dediqués a liquidar els seus estocs abans de tancar definitivament. Vaig telefonar-hi temps enrere per informar-me sobre aquesta edició del Gazophylacium i el responsable de l'editorial em va dir que a penes havia rebut una dotzena de sol·licituds i que potser estaria enllestida vers la tardor.
  Esperem que l'editorial revifi: les seves publicacions, majoritàriament facsimilars són molt interessants, tant per la tria, com per la seva qualitat i pels estudis que les acompanyen.

  ResponElimina
 10. Una dotzena de sol·licituds, la majoria generades a partir d'aquest bloc, penso. Aviam si és veritat i a la tardor tenim la notícia.

  ResponElimina
 11. It's difficult to find experienced people on this topic, however, you seem like you know what you're talking about!
  Thanks
  Feel free to visit my weblog - christian louboutin

  ResponElimina
 12. The variation would be that the later on edition had an air forefoot that is noticeable.
  It is still employed by the youth and audio fans now.
  The plan had come to be an incredibly acknowledged fashion star by by
  itself. It also showcased an prolonged tongue as very well as retained
  a completely visible Natural environment Padding. http://www.

  airmax90s2013.co.uk

  ResponElimina
 13. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I
  acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.


  Also visit my weblog - 激安プラダ バッグ

  ResponElimina
 14. Nice blog right here! Also your web site quite a bit up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink in your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

  My homepage; ranger forum

  ResponElimina
 15. Trobareu un apunt relacionat amb els facsímils (tot i que no parla dels diccionaris) a l'interessant blog de la Biblioteca de Catalunya: "Introducció de les edicions facsímil en el món del llibre".

  ResponElimina
 16. I do not even know the way I stopped up here, but I
  assumed this submit was great. I don't recognise who you are however definitely you're going to a well-known blogger
  should you are not already. Cheers!

  My web-site - http://hisdollar.com

  ResponElimina
 17. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

  Feel free to visit my blog - www.teamwiki.Cn

  ResponElimina
 18. Howdy! I understand this is sort of off-topic but I had
  to ask. Does operating a well-established website
  like yours take a massive amount work? I am brand new to running a blog however I do write in my diary everyday.
  I'd like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!

  Feel free to surf to my homepage - mederma stretch mark therapy

  ResponElimina
 19. http://hermesbag.finniwolf.com consist of a strong lapels, oygenation rips along with hard fresh air and enhanced stitches to help keep tissue. whatever happens found online,everyone motorcycle may well covered with insurance financially, It should also be made perfumes hermes the actual other intelligent basis of spot, gives the nucleus of individuals to hold information technology, this lady says.
  http://hermesbag.finniwolf.com

  ResponElimina
 20. http://louisvuittonbelt.citationguide.net 82804 890647louis vuitton speedy 30 damier ebene review louis vuitton outlet toronto canada hermes hac bag for men hermes bracelet black

  ResponElimina
 21. Terrific work! This is the kind of info that should be shared
  across the net. Disgrace on Google for no longer positioning this publish upper!
  Come on over and discuss with my site . Thanks =)

  Here is my web blog winter coats

  ResponElimina
 22. http://www.dolabuy.com/celine-bags.htm celine bags loius vatton proximity year hermes belts ebay courage typhoon frozen jailer bonnet declaim [url=http://www.dolabuy.com/celine-bags.htm]celine handbags[/url]

  ResponElimina
 23. Hi, I do think your website might be having browser compatibility issues.
  Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Apart from that, excellent site!

  my page fat loss factor review

  ResponElimina

Quelcom a dir?